در این بخش قوانین و مقررات کلی اپ که باید کاربران از آنها آگاه باشند به صورت مختصر داده شده است:
  • مدت زمان تماس تلفنی حداقل 30 دقیقه است و مشاور موظف است این مدت زمان را به صورت کامل رعایت کند
  • درصورت رزرو تماس تلفنی با مشاور، مشاور موظف راس ساعت مذکور تماس را برقرار کند. در صورت تاخیر و یا عدم تماس، مبلغ پرداختی به دانش آموز عودت میشود و مشاور شامل حال نمره ی منفی و یا اخراج از اپلیکیشن میشود
  • تماس تلفنی باید توسط مشاور انجام شود و پس از تماس مدرج در اپ، در صورت تماس های دیگر و مزاحمت مشاور برای دانش آموز، مشاور سریعا از اپلیکیشن اخراج میشود
  • در صورتی که مشاور قصد تبانی با دانش آموز را داشته باشد(در صورتی که مشاور بخواهد خارج از زمان مشخص شده در اپلیکیشن و نیز خارج از مبلغ ذکر شده در اپلیکیشن، با دانش آموز مشاوره داشته باشد)؛ مشاور سریعا از اپلیکیشن اخراج میشود
  • دانش آموزان میتوانند از طریق بخش نظرات  که در اپلیکیشن رایا قرار دارد، خطاها و کاستی های مشاور را به اطلاع ما رسانده تا به مورد رسیدگی شود

 

در نهایت آرزوی موفقیت برای همه ی شما داشته و امیدواریم با استفاده از این اپلیکیشن بتوانید به آرزوهای تحصیلی خود برسید